ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກົມແຜນການ

ກົມແຜນການ ມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວວ່າ “ກຜ” ແມ່ນ​ໂຄງປະກອບໜຶ່ງ​ໃນກົງຈັກຂອງ ​​​ກະຊວງ​ແຜນການ ແລະ ການ​ລົງທຶນ, ມີພາລະບົດ ບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ ແກ່ກະຊວງໃນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃຫ້ກາຍເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງ ການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ​.

ໜ້າທີ່
 1. ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ, ສ້າງດຳລັດ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ ແລະ ບົດແນະນຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ວຽກງານປະຊາກອນຕາມ​ທິດ​ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ ແລະການ​ເຕີບ​​ໂຕ​ສີຂຽວ ເພື່ອນຳສະເໜີລັດ ຖະບານພິຈາລະນາປະກາດໃຊ້;

 2. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ວິເຄາະ-ວິໄຈ, ສ້າງ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,  ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ ຂອງລັດ ໄລຍະກາງ (5 ປີ) ແລະ ໄລຍະສັ້ນ (ປະຈໍາປີ) ເພື່ອລາຍງານ ແລະ ສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ;

 3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ-ເງິນຕາຂອງປະເທດໃຫ້ໝັ້ນຄົງ;

 4. ເຂົ້າຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ​ເຜີຍ​ແຜ່​ກ່ຽວ​ກັບທິດ​ທາງ, ​ນະ​ໂຍບາຍ ແລະ ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ເພື່ອ​ລະດົມ ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາໃນການມາດຸ່ນດ່ຽງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

 5. ສ້າງວິທີວິທະຍາ, ເອກະສານແນະນໍາ ແລະ ປື້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບວຽກງານການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການລົງທຶນຂອງລັດ, ພ້ອມທັງຈັດຝຶກອົບຮົມ, ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

 6. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງເລິກວິໄຈຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ, ໂຄງປະກອບ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການລົງທຶນຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;

 7. ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ, ດັດສົມ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ (ງົບປະມານພາຍໃນ) ໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

 8. ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າສັງລວມບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ (ງົບປະມານພາຍໃນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ) ທີ່ບັນດາຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ສະເໜີມາເພື່ອພິຈາລະ ນາເອົາເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ ຫຼື ແຕ່ລະໄລຍະຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້​ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ;  

 9. ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ, ແຜນດໍາເນີນງານໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະມີປະສິດ ທິຜົນສູງ;

 10. ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະກຳມະການປະມູນ ແລະ ເຊັນສັນຍາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;

 11. ກວດຜ່ານຮ່າງສັນຍາຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການແລ້ວ ຈຶ່ງອະນຸມັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການເຊັນສັນຍາກັບຜູ້ຮັບເໝົາຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ;

 12. ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະກຳມະການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທຸກໆຄັ້ງ ລວມທັງກວດກາຜົນສຳເລັດຄັ້ງສຸດທ້າຍ (ກວດ 100%) ຂອງບັນດາຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

 13. ກວດຜ່ານຢັ້ງຢືນເອກະສານສະເໜີຂໍຊຳລະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂອງບັນດາຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

 14.  ຄົ້ນຄວ້າການສະເໜີດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງການ, ອວ່າຍທຶນ, ຍົກເລີກ ແລະ ໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີໃຫ້ສອດ ຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາອະນຸມັດ;

 15. ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລວມທັງຂໍ້ມູນສະຖິຕິກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ;

 16. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະຕ່າງໆຕາມການເຊື້ອເຊີນ ທີ່ພົວພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ, ວຽກງານກວດສອບ ແລະ ວຽກງານກວດກາ ປະຈໍາປີ;

 17. ເຮັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງພັກ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນກົມ ບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຜິດກົດລະບຽບຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ກົດລະບຽບຂອງກົມກອງ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ວາງອອກ;

 18. ຈັດຕັ້ງນຳພາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກໍ່ສ້າງພະນັກງານພາຍໃນກົມຂອງຕົນ ໃຫ້ໜັກແໜ້ນທາງດ້ານແນວຄິດການເມືອງເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ຊໍານານງານທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ມີປະສົບການໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງໃຫ້ກາຍເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ;

 19. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກບໍລິ ຫານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກວິຊາສະເພາະພາຍໃນກົມແຜນການ;

 20. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ລາຍງານທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາໃນການປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບລະບຽບການ ຂອງກະຊວງ ການເງິນ ວາງອອກ;

 21. ປະຕິບັດທຸກໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ຂັ້ນເທິງມອບໝາຍໃຫ້.

ຂອບເຂດສິດ
 1. ອອກບົດແນະນຳ, ແຈ້ງການດ້ານວິຊາການໃຫ້ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດ ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
 2. ເຊີນພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນດາວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະ ແລະ ຮ່ວມປະຊຸມ ກັບບັນດາ ພາກສ່ວນຕ່າງໆຕາມການເຊີນ;
 3. ແນະນຳ, ກວດກາ, ຈັດລຽງ ແລະ ດັດສົມໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ສະເໜີ; ຄົ້ນຄ້ວາ, ດັດສົມ ແລະ ກໍານົດທຶນໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
 4. ທວງເອົາບົດສະຫຼຸບ ແລະ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ບັນດາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນຈາກບັນດາ ຂະແໜງ ການຂັ້ນສູນ ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ດັດສົມເສດຖະກິດມະ ຫາພາກ ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ;
 5. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ຄົ້ນຄວ້າ, ແກ້ໄຂໂຄງການທີ່ເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ຖືກກັບເປົ້າໝາຍ, ບໍ່ນອນໃນແຜນການ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິ ຜົນ, ​ຖ້າມີຄວາມຈຳ ເປັນກໍສະເໜີລາຍງານຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາສັ່ງໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ, ກົມກຽວ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ, ຄຽງຄູ່​ກັນ​ນັ້ນ ກໍ່​ຄົ້ນຄວ້າ ແລະນໍາສະເໜີແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ​ແລະ ​ແຜນການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ລັດ ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ ເພື່ອນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
 7. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ເຈລະຈາ, ເຊັນສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຜູກພັນຕ່າງໆກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ເອກະຊົນ, ຕ່າງ ປະເທດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
 8. ປະສານສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາຕົກລົງສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ແລະ ລຶບລ້າງ ບັນດາພະແນກ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດ ຊອບໂຄງການ ຫຼື ຄະນະສະເພາະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 9. ປະສານສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່, ຍ້ອງຍໍ, ນະໂຍ ບາຍອື່ນໆ ແລະ ປະຕິບັດວິ​ໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 10. ສະເໜີຊື້ພາຫະນະ ແລະອຸປະກອນຮັບໃຊ້ກົມຂອງຕົນ ຕາມແຜນງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການຂອງອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ ​ແລະ ມອບ​ໝາຍ;
 11. ຂຶ້ນແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານເຂົ້າໃນບັນດາວຽກງານ ແລະ ກິດຈະກຳປະຈຳປີ ຂອງກົມຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນການ ທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະເໜີຈ່າຍເງິນຂອງ ໂຄງການທີ່ລັດຖະບານມອບໃຫ້ຕົນຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຕາມແຜນການ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ບົນພື້ນຖານລະບຽບການ ຂອງກະຊວງການເງິນວາງອອກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍສະຫຼຸບລາຍງານການໃຊ້ ຈ່າຍປະຈຳ​ເດືອນ, ປະຈຳ​ງວດ ​ແລະ ປະຈຳ​ປີ ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກກະຕິຈົນ​ສຳ​ເລັດ​ໂຄງການ.
 12. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນການ, ແຜນງານ,ໂຄງການ, ການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການຈັດຕັ້ງ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກົມກອງຂອງຕົນ.
 13. ສະຫຼຸບຜົນຂອງການຕິດຕາມ,​ ກວດກາ ພ້ອມທັງສະເໜີມາດຕະການ, ວິທີການແກ້ໄຂຜົນຂອງການກວດກາໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ ພິຈາລະນາຕົກລົງແກ້ໄຂ;
 14. ສະຫຼຸບສັງລວມຜົນຂອງການລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກກວດກາລັດ ແລະ ຜົນຂອງການກວດກາ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ລາຍງານ ກົມກວດກາ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 15. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາສະເໜີຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມກ່ຽວກັບການກະທໍາ ຫຼືການຕົກລົງບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງຂອງຕົນແກ້ໄຂ;
 16. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານເຊັ່ນ: ຂຶ້ນແຜນຄວາມຕ້ອງ ການຂອງພະນັກງານ, ສ້າງແຜນກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ປະເມີນຜົນລັດຖະກອນ, ເກັບກໍາສະຖິຕິ ແລະຊີວະປະຫວັດພະນັກງານ, ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານຂອງກົມສົ່ງໃຫ້ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.
 17. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ, ນະໂຍບາຍເລື່ອນຊັ້ນ, ດັດແກ້ຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ, ບຳເນັດ, ບຳນານ ແລະ ລາພັກຕ່າງໆ;
 18. ເຮັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານ ບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຜິດກົດລະບຽບຂອງພັກ, ກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງລັດ, ກົດລະບຽບຂອງກົມກອງ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນວາງອອກ.